Nom

Recepció de les obres d'urbanització de la unitat d'actuació Ua 1.7 "Antiga Zona Industrial"

Estat

Aprovada recepció obres per acord de Ple Municipal de 28/01/2009. Nou acord de  Ple de 25/03/2009 modificant acord de recepció, en el sentit de surpimir l'apartat Segon de l'acord adoptat, atès que no es va dipositar cap aval per a l'execució d'aquestes obres. Al mateix acord de Ple es va requerir a la Junta l'abonament de 2.621,65 euros, en concepte substitució quadre control instal·lacions. Importa abonat a Tresoreria el 09/06/2009. Tramitació acabada.

Publicació

No

Recepció obres urbanització

28/01/2009