Nom

Text Refós del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació PA-1.5 "Accés a Palafrugell”

U29

Estat

Publicat BOPG

Aprovació Inicial

-

Informació Pública

-

Aprovació Definitiva

Ple de 24/04/2012

Publicació

Publicat edicte a BOPG núm. 88, de 08.05.2012

Inici obres urbanització

-

Recepció obres urbanització

Junta de Govern Loca de 21/10/2014

U32