Nom

Projecte modificat d'urbanització del Pla parcial urbanístic del sector SUD-1.12, Brugueres 2. (E07/2008)

Estat

Aprovat definitivament pel Ple Municipal de 29/10/2013. Publicat edicte a BOPG núm. 11, de 19/11/2013.

Aprovació Inicial

JGL 16/07/2013

Informació Pública

del 20/07/2013 al 19/09/2013 (BOPG núm. 139, de 19/07/2013)

icono pdf.JPG

Aprovació Definitiva

Ple de 29/10/2013

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 221, de 19/11/2013

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització

U33