Nom

Recepció de les obres d'urbanització del sector PA 1.5, Accés a Palafrugell

 

Estat

Acordada recepció definitiva de les obres d'urbanització del sector PA 1.5, Accés a Palafrugell. Per acord de la Junta de Govern Loca de 21/10/2014, s'ha procedit a la devolució de l'aval, al haver-se executat satisfactňriament dos treballs pendents. Devolució aval feta efectiva el 05/11/2014. (E7/2009)

Aprovació Definitiva

Ple de 29/05/2012.

Ple de 29/07/2014. Nou acord de la Junta de Govern Local de 21/10/2014, acordant devolució aval.

Publicació