Nom

Modificació del Projecte executiu d'urbanització de l'àmbit de la unitat d'actuació Ub 3.8z, a la Muntanya de Sant Sebastià (Actualment, PAU a3.8).

U41

icono pdf

Estat

Aprovada definitivament. Publicat edicte a BOPG núm. 166, de 30/08/2017.

Aprovació Inicial

Ple de 31/01/2017

Informació Pública

del 20 de febrer al 20 de març de 2017 (BOPG núm. 34, de 17/02/2017)

Aprovació Definitiva

Ple de 25/07/2017

Publicació

BOPG núm. 166, de 30/08/2017

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització