Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 12 del POUM de Palafrugell, per a la creació d'una zona de sòl d'activitats econòmiques que permeti una major intensitat d'activitats.

M14

Estat

Aprovat definitivament per CTU de Girona, sessió de 28.09.2022, supeditant efectivitat a presentació text refós. Document de text refós verificat pel Ple Municipal de 25.10.2022. Acord CTUG de 15.12.2022, donant conformitat a Text refós. Publicat acord i normativa a DOGC núm. 8879, de 21.03.2023.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 22/02/2022

Informació Pública

Informació pública del 09/03/2022 al 08/04/2022 (BOPG núm. 46, de 08/03/2022)

Aprovació Provisional

 

Aprovació Definitiva

Aprovada definitivament per acord de la CTU de Girona, a la sessió del 28.09.2022, supeditant publicació a DOGC a presentació text refós, verificat pel Ple, amb incorporació d'una sèrie de prescripcions. Text refós verificat pel Ple Municipal a la sessió del 25.10.2022. Acord CTUG de 15.12.2022, donant conformitat a Text refós i disposant publicació a DOGC.

Publicació

Publicat acord i normativa a DOGC núm. 8879, de 21.03.2023.