Nom

Expedient de suspensió potestativa de tramitacions urbanístiques en relació a l'adaptació del POUM de Palafrugell al PDU de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí i als principis de desenvolupament urbanístic sostenible en determinats àmbits de sòls no ordenats, al PDU de les activitats de càmping i a una sentència del TSJC.

M15

Estat

Aprovat aixecament parcial àmbit suspensió per acord de Ple de 28/03/2023. Aprovada pròrroga suspensió per acord de Ple de 25/04/2023. Publicat acord a BOPG núm. 89, de 09/05/2023.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació

Aprovat pel Ple de 31/05/2022. Aprovat aixecament parcial àmbit suspensió per acord de Ple 28/03/2023. Aprovada pròrroga suspensió per acord de Ple de 25/04/2023.

Publicació

Publicat acord i plànols àmbit suspensió a BOPG núm. 110, de 09.06.2022. PublIcat acord aixecament parcial àmbit suspensió a BOPG núm. 76, de 19/04/2023. Publicació edicte i plànols àmbits a BOPG núm. 89, de 09.05.2023.