Nom

Pla parcial urbanístic del sector SUD 1.2, Els Forns.

P12

Estat Actual

Aprovat definitivament. Aportat aval a Tresoreria, el 30/07/2016. Tramesa documentació a ST Urbanisme/Girona. Publicat acord aprovació definitiva i normativa a BOPG núm. 203, de 24/10/2016.

icono pdf.JPG

Aprovació Inicial

Ple de 29/03/2016

Informació Pública

del 15 d'abril al 14 de maig de 2016 (BOPG núm. 71, de 14.04.2016)

Aprovació Provisional

Aprovació Definitiva

Ple de 30/08/2016

Publicació

BOPG núm. 203, de 24/10/2016.