Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 2 del POUM de Palafrugell, relativa a la qualificació R43i1 al carrer Celebàntic núm. 8, a Llafranc.

M3

Estat

Aprovada definitivament per CTU de Girona, sessió de 10.05.2018. Publicat acord i normativa a DOGC núm. 7642, de 14.06.2018.

Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 27/06/2017

Informació Pública

del 13 de juliol al 12 de setembre de 2017 (BOPG núm. 133, de 12/07/2017)

Aprovació Provisional

Aprovat provisionalment pel Ple Municipal de 26 de setembre de 2017.

Aprovació Definitiva

Aprovada definitivament per CTU de Girona, sessió de 10/05/2018

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva i normativa a DOGC núm. 7642, de 14,06,2018